kontakt@agaogarnia.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności firmy AM - Agnieszka Mikulska oraz serwisu internetowego www.agaogarnia.pl

Polityka prywatności, którą właśnie czytasz, określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisu internetowego https://agaogarnia.pl, FB/agaogarnia oraz IG/agaogarnia, a także osób kontaktujących się z firmą AM – Agnieszka Mikulska, NIP: 5842579693

Wysyłając do mnie e-maila, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności.

I. DEFINICJE

 1. Serwis – ta strona internetowa
 2. Administrator – Agnieszka Mikulska prowadząca działalność pod firmą AM – Agnieszka Mikulska, NIP: 5842579693
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 5. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, a podstawą przetwarzania danych jest
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą)
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 2. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników

III. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim lub do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań na zlecenie Użytkownika
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy numer telefonu, podane przez Użytkownika
 3. W przypadku wizyty na w Serwisie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak: (tutaj do uzupełnienia zgodnie z Twoimi opcjami, tam na początku strony co do zakresu prywatności albo można wymienić najszerszy zakres) Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. W przypadku wybrania jednej z dróg kontaktu z Administratorem, przetwarzane będą jedynie dane przez niego podane. Podstawą przetwarzania danych jest przygotowanie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 5. W przypadku zawarcia umowy lub zlecenia określonego działania przetwarzane będą dane wskazane do zawarcia umowy oraz rozliczenia takie jak: imię i nazwisko, firma, adres oraz numer NIP lub numer PESEL. Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.
 6. W przypadku Użytkowników wyrażających wolę nawiązania współpracy ich dane przechowywane będą przez okres umożliwiający zawarcie umowy zgodnie z uprzednio zaproponowanymi przez Administratora warunkami.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.

IV. SPOSÓB KORZYSTNIA Z SERISU ORAZ KONTAKTU

 1. Korzystanie z Serwisu oraz kontaktu z Administratorem jest dobrowolne.
 2. Użytkownik wysyłający informacje bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie lub kanałach społecznościowych Administratora w zanonimizowanej formie.
 3. Dane osobowe Użytkowników:
  1. nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych
  2. będą przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora w celu realizacji umowy
  3. będą przekazywane uprawnionym organom państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK na ich żądanie
 4. Administrator przekazuje dane następującym firmom trzecim:
  1. podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   1. jdm.pl . – oferująca obsługę hostingowo-serwerową
   2. biuro księgowe BGL – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
   3. współpracownicy prawnicy – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta
  2. podmioty przetwarzające dane na terytorium Unii Europejskiej:
   1. jeżeli takie są
  3. podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:
   1. Google – jedynie nieidentyfikujące konkretnej osoby dane analitycznie, Google Analytics do analizy statystyk stron
   2. Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam
   3. Microsoft/ Apple – wykonywanie działalność przez AM-Agnieszka Mikulska
 5. Administrator informuje, że podmioty wymienione w pkt 4 c) mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie.
 6. Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
 7. Facebook (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield.
 8. Microsoft Corporation (adres siedziby głównej: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA); Zbierane dane co do zasady umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-EU-US-Privacy-Shield?view=o365-worldwide.
 9. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.
 10. Apple 
 11. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż nie spełnia przesłanek obowiązkowości. Administrator nie jest organem lub podmiotem publicznym, a jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę. Ponadto główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Tym samym metodą kontaktu w kwestiach danych osobowych jest adres e-mail Administratora.
 12. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:
 13. ofertowego – przez okres 3 lat
 14. nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy
 15. wystawiania faktur – przez okres 6 lat
 16. w pozostałych celach wymienionych w dziale III niniejszej polityki – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody
 17. Okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy Kodeks cywilny
 18. Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 19. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądań Użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO przy czym cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z niektórych usług
 3. W celu realizacji praw Użytkownika, o których mowa w pkt. 2 Użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość e-mail Administratora
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z powyższych uprawnień, Administrator spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Czytelnik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
 7. Czytelnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie nieprawdziwych danych
 8. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawa autorskiego i stanowią własnością Administratora albo innych osób wyraźnie oznaczonych mianem autora albo na Administrator używa ich na podstawie odrębnej umowy
 9. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego

VI. CIASTECZKA

 1. Serwis używa plików cookies. Użytkownik w chwili wejścia na stronę wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez kliknięcie odpowiedniego banera. Użytkownik ma prawo wyboru zakresu i czasu przechowywania przekazanych danych
 2. Używanie plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej
 3. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookiesw celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 4. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads oraz Facebook Pixel. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads oraz firmy Facebook, Inc. dotyczących usługi Facebook Pixel. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy Użytkownik będzie mógł korzystać z Google Ads  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Facebook Pixel (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA) stosunku do niego
 5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz Facebook, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. Na tej stronie mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe – mają one pierwszeństwo przed niniejszą Polityką.
 3. Administrator ma prawo do aktualizacji niniejszej Polityki poprzez publikację nowej wersji w Serwisie oraz do informowania o zmianach drogą mailową. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dalsze przekazywanie Administratorowi danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.